Day: February 19, 2022

แนวคิดการเริ่มต้นทำธุรกิจในโลกดิจิตอลแนวคิดการเริ่มต้นทำธุรกิจในโลกดิจิตอล

เชื่อว่าคนที่อยู่ในวัยทำงานทุกคน ล้วนต้องการอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองทั้งสิ้น เพราะมันหมายถึงการมีอิสรภาพทั้งในเรื่องของการทำงาน และการมีโอกาสที่จะมีอิสรภาพทางด้านการเงิน ที่จะสร้างความร่ำรวยด้วย แต่ใช้ว่าทุกคนที่จะทำธุรกิจแล้วจะประสบความสำเร็จทุกคน เพราะกว่าที่จะไปถึงจุดนั้นต้องผ่านอะไรหลายอย่างเช่นกัน ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจ จะต้องมีการวางแผนอะไรหลายอย่างเอาไว้ล่วงหน้าก่อนด้วย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการเริ่มต้นทำธุรกิจ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะรออย่างเดียวให้เกิดความพร้อมอย่างจริงๆ จังๆ เลย แบบนั้นก็จะเป็นการเสียเวลาเปล่าด้วย มาดูกันว่าหลักการคิดเบื้องต้นในการทำธุรกิจนั่นมีอะไรบ้าง หลักการวางแผนเพื่อเริ่มต้นทำธุรกิจ 1.สร้างกรอบความคิด ก่อนเริ่มต้นวางแผนธุรกิจของคุณ ควรมีการวางแผน หรือตั้งเป็นสมมติฐานเอาไว้ก่อนว่า ...